Deze algemene vervoersvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van DeWaterbus. Ze zijn raadpleegbaar op de website van DeWaterbus (https://www.dewaterbus.be), op alle erkende verkooppunten, alsook aan boord van de Vervoermiddelen.

 1. Toepassing

Door gebruik te maken van de diensten aangeboden door DeWaterbus, erkent de Reiziger kennis te hebben genomen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 1. Begrippenlijst

Dienstregeling:

Het openbaar bekendgemaakte schema dat het overzicht van de vertrektijden per Halte bevat van de Vervoermiddelen van DeWaterbus. Deze schema’s zijn raadpleegbaar op de website van de Vervoerder, bij elke Halte.

Halte:

Een plaats waar een Vervoermiddel stopt om Reizigers te laten in- en ontschepen en dat als dusdanig wordt aangeduid, alsook de daarbij horende wachtgelegenheid.

Handbagage:

Elk voorwerp dat een reiziger bij zich heeft en dat hij gemakkelijk kan meenemen, dragen of verrijden, inclusief (vouw-) fietsen en kinderwagens, alsook elk voorwerp dat de Vervoerder als handbagage toelaat. Ook levende dieren kunnen onder deze voorwaarden als handbagage worden beschouwd, tenzij het dier een zit- of staanplaats inneemt.

Personeelslid:

Elke persoon in dienst van de Vervoerder, alsook elke persoon dat dienstdoet op een Vervoermiddel van de Vervoerder of op een Vervoermiddel dat aan de Vervoerder ter beschikking is gesteld.

Reiziger:

Elke persoon waartoe de Vervoerder zich verbonden heeft deze te vervoeren, alsook elke persoon die te kennen geeft vervoerd te willen worden door zijn aanwezigheid aan een Halte.

Tarieven:

De prijs voor een Vervoerbewijs zoals aangegeven op de website van de Vervoerder en aan diens verkooppunten.

Vervoerbewijs:

Elk bewijs dat recht geeft op het gebruik van de diensten van de Vervoerder, waaronder een traditioneel papieren ticket, een rittenkaart, een abonnement.

Vervoerder:

BRAXO BV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen aan de Noorderlaan 21/Haven 28 en met ondernemingsnummer 1006.157.442.

Vervoermiddel:

Elk binnenvaarttuig of enig ander vervoermiddel dat door de Vervoerder wordt aangewend ter uitvoering van de Dienstregeling of een specifieke vervoersopdracht.

 1. Verplichtingen van de vervoerder.

De Vervoerder verbindt zich ertoe om de Reiziger en diens Handbagage veilig te vervoeren conform de Dienstregeling en deze Algemene vervoersvoorwaarden.

De Vervoerder behoudt zich het recht voor om een Reiziger die zich niet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of aan deze Algemene Vervoersvoorwaarden houdt, de toegang tot een Vervoermiddel te ontzeggen of te verwijderen van het Vervoermiddel waarop die zich bevindt.

De Vervoerder zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die hij verkrijgt in het kader van de uitgifte van een vervoerbewijs op naam. Hij zal hierbij de toepasselijke wetgeving naleven.

 1. Dienstregeling

De Dienstregeling vermeldt minstens de dagen waarop het vervoer plaatsvindt, alsook de vertrektijden aan de verschillende Haltes die bij benadering worden weergegeven.

De vertrektijden aan de verschillende Haltes worden bepaald door de radio gestuurde klok van de Vervoerder of, bij gebreke daaraan, door het uurwerk van de Personeelsleden op het betreffende Vervoermiddel.

Het vervoer zal geschieden overeenkomstig de door de Vervoerder openbaargemaakte Diensteverlening. Hij mag echter van deze tijdstippen, route of vervoermiddel afwijken om gegronde redenen, met inbegrip van:

 • Beslissingen van overheden;
 • Wetgeving;
 • Operationele vereisten die verband houden met bedrijfsmiddelen, Vervoermiddelen of weersomstandigheden;
 • Technische mankementen aan Haltes of Vervoermiddelen die de dienst verhinderen;
 • Staking;

De vertrektijden die bij benadering zijn vastgesteld kunnen afwijken van de reële vertrektijden aan de verschillende Haltes ten gevolge van bijvoorbeeld het passagiersaanbod, calamiteiten, scheepvaartverkeer of weersomstandigheden.

In geval van overmacht, kan de Vervoerder de dienstverlening geheel of gedeeltelijk schorsen of staken. De Reiziger wordt dan zo snel als mogelijk in kennis gesteld van de problematiek en indien mogelijk van de duur en de te nemen maatregelen.

 1. Aankoop van een Vervoerbewijs.

Elke Reiziger dient een geldig Vervoerbewijs aan te schaffen via een van de erkende verkoopkanalen, tenzij hij beroep kan doen op een vrijstellingsgrond overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden. Het verhandelen van Vervoerbewijzen door personen die hier geen uitdrukkelijke toestemming toe hebben, is verboden.

Betaling voor de aankoop van het Vervoerbewijs gebeurt met Bancontact dan wel in contanten. In het laatste geval tracht de Reiziger zo gepast mogelijk te betalen. Aan boord van de Vervoermiddelen wordt betalingen in contanten niet aanvaard.

 1. Tarieven

De Tarieven voor het verschaffen van een Vervoerbewijs kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vervoerder en aan diens verkooppunten.

Voor volgende categorieën van Reizigers geldt een vrijstelling van de verplichting om een Vervoerbewijs aan te schaffen:

 1. Kinderen jonger dan zes jaar die geen afzonderlijke zitplaats verlangen;
 2. Wie een Reiziger begeleidt die in het bezit is van een Kaart Kosteloze Begeleider;
 3. Een hond die een mindervalide Reiziger begeleidt en die als blindengeleidehond, signaalhond of hulphond (in opleiding) kan worden geïdentificeerd.

Daarnaast kan de Vervoerder objectieve criteria hanteren om gereduceerde Tarieven toe te kennen. Deze gereduceerde Tarieven worden eveneens kenbaar gemaakt op de Website van de Vervoerder en aan diens verkooppunten.

De Reiziger die meent aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling, dan wel een gereduceerd Tarief, dient dit bij de aankoop van het Vervoerbewijs aan te geven. Na de aankoop, kan hij dit recht niet meer doen gelden.

Om aan te tonen dat hij recht heeft op een bijzonder Tarief, dient te Reiziger het bewijs daarvan te leveren aan de hand van officiële attesten of documenten.

 1. Herroepingsrecht en terugbetaling.

7.1 Wanneer de Reiziger het Vervoerbewijs aankoopt aan een fysiek verkooppunt van de Vervoerder of aan boord van diens Vervoermiddel, heeft hij geen herroepingsrecht, noch het recht op een terugbetaling.

7.2 Wanneer de Reiziger het Vervoermiddel aankoopt via de website of de applicatie van de Vervoerder, kan hij deze gedurende een periode van 14 dagen herroepen, overeenkomstig artikel VI.47 e.v. van het Wetboek Economisch Recht.

Door aan boord te stappen van een Vervoermiddel voor het einde van deze veertiendaagse periode geeft de Reiziger zijn toestemming tot de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de herroepingsperiode en weet hij dat hierdoor zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53, 1° van het Wetboek Economisch Recht vervalt.

7.3 De Reiziger die toepassing wenst te maken van zijn herroepingsrecht, brengt de Vervoerder hiervan in kennis binnen de veertien dagen na de aankoop van het Vervoerbewijs. Hij doet dit via een ondubbelzinnige verklaring aan de BV Braxo met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, aan de Noorderlaan 21 / Haven 28, die bereikbaar is per telefoon (+32 3 302 30 00) of per mail (info@dewaterbus.be). De Reiziger kan hiervoor gebruik maken van bijgaand modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4 Wanneer een Reiziger toepassing heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht wordt hem de prijs van het aangekochte Vervoerbewijs terugbetaald. Dit gebeurt binnen de veertien dagen nadat de Vervoerder op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Reiziger om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Indien het gaat om een Vervoerbewijs met betrekking tot meerdere ritten of een bepaalde geldigheidsperiode en de Reiziger verzocht om de verrichting van de vervoersdienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt hij het vervoer waarvan hij genoot tijdens de herroepingsperiode overeenkomstig het geldend Tarief per rit. Er worden voor de (gedeeltelijke) terugbetaling geen kosten aangerekend.

Indien het Vervoerbewijs een abonnement betreft, wordt deze door de Reiziger per aangetekende post teruggezonden aan de Vervoerder tezamen met de kennisgeving conform artikel 7.3 van deze voorwaarden, dan wel binnen de veertien dagen nadat de Reiziger het abonnement ontvangen heeft. De kosten voor het terugzenden van zijn voor de rekening van de Reiziger.

7.5 Verloren of gestolen Vervoerbewijzen worden niet omgewisseld of terugbetaald.

 1. Verplichtingen van de Reiziger.

8.1 Ten laatste bij aanvang van de vaart, dient de Reiziger te beschikken over een geldig Vervoerbewijs, tenzij hij recht heeft op een vrijstelling overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden. Hij dient dit Vervoerbewijs tijdens de vaart, op eerste verzoek, te kunnen voorleggen.

Een Vervoerbewijs is niet geldig indien:

 1. Dit uit de datum blijkt;
 2. Het gewijzigd werd zonder goedkeuring van de Vervoerder of een daartoe gemachtigd lid van het Personeel;
 3. Het bewerkt of verminkt is;
 4. Het niet of onvoldoende leesbaar is;
 5. De pasfoto, die zich onder een beschermlaag bevindt, eenvoudig bereikbaar is geworden.

8.2 De Reiziger die het Vervoerbewijs waarover hij dient te beschikken niet kan voorleggen op verzoek van het Personeel, dan wel een gewijzigd of een anderszins bewerkt Vervoerbewijs voorlegt, een Vervoerbewijs misbruikt of de controle van Vervoerbewijzen belemmert of verhindert, is naast de verschuldigde vervoerprijs een verhoging verschuldigd gelijk aan 100% van de normale prijs.

8.3 De Reiziger volgt de aanwijzingen van de Vervoerder en het Personeel met het oog op orde, rust en veiligheid aan de Haltes en op de Vervoermiddelen, alsook met het oog op de naleving van deze voorwaarden.

Alleszins gedraagt de Reiziger zich aan de Haltes en op de Vervoermiddelen als een normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon zodat hij noch zichzelf, noch anderen in gevaar brengt.

8.4 Tijdens de vaart, neemt de Reiziger plaats op een van de voor de Reizigers voorziene zit- of staanplaatsen.

8.5 De Reiziger die schade toebrengt aan een Halte, een Vervoermiddel of enig ander goed dat in eigendom of in gebruik is bij de Vervoerder, zal deze laatste hiervoor vergoeden. Dit geldt eveneens wanneer de schade wordt veroorzaakt door een kind, goed of dier waarvoor de Reiziger instaat.

8.6 Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet alleen reizen. Zij dienen begeleid te worden door een Reiziger die achttien jaar of ouder is. Deze begeleider ziet erop toe dat het kind dat hij begeleidt niet handelt in strijd met deze voorwaarden.

8.7 De Reiziger die in het bezit is van Handbagage, volgt de instructies van het personeel op met betrekking tot de plaats waar deze dient te worden geplaatst. Het personeel kan bepalen dat er onvoldoende plaats is om de Handbagage aan boord te brengen. In ieder geval ziet de Reiziger er mede op toe dat zijn Handbagage de nooduitgangen niet verspert of het in- en uitstappen van andere Reizigers niet belemmert.

Handbagage zal geen zitplaats innemen wanneer een andere Reizigers verzoekt de zitplaats te mogen benutten.

De Reiziger staat zelf in voor het in- en uitladen van de handbagage die hij wenst te vervoeren, alsook voor de bewaking ervan gedurende het vervoer.

8.8 Levende dieren kunnen als handbagage worden vervoerd indien zij in een gemakkelijk draagbare tas, mand of gelijkaardig voorwerp kunnen worden neergezet of op schoot gehouden. Indien zij aan een korte leiband worden gehouden, mogen honden ook zonder tas, mand of gelijkaardig voorwerp worden vervoerd.

De Reiziger die een bijkomende plaats inneemt met het dier dat hij vervoert, zal over een bijkomend Vervoerbewijs aan het geldend Tarief moeten beschikken.

De Reiziger ziet erop toe dat het dier niet hinderlijk is voor het Personeel of andere reizigers.

Het Personeel beslist of een dier, overeenkomstig deze bepaling, aan boord van het Vervoermiddel mag worden vervoerd of niet.

8.9 De Reiziger volgt de instructies van het Personeel op met betrekking tot het vervoer van fietsen. Hij zal om de uitdrukkelijke toestemming van het Personeel verzoeken alvorens een fiets aan boord van een Vervoermiddel te vervoeren.

 1. Verbodsbepalingen voor de Reiziger.

Het is de Reiziger verboden volgende (niet limitatieve) lijst van handelingen te stellen:

 • Het Personeel hinderen in de uitoefening van haar taak;
 • Enige opnamen van het Personeel te maken en desgevallend te publiceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van het betreffende Personeel;
 • Tenzij uit noodzaak, een Vervoermiddel te betreden of te verlaten op een andere wijze of ogenblik dan welke aangegeven door het Personeel;
 • Hinder of overlast te bezorgen aan andere Reizigers of het Personeel;
 • Voorwerpen of stoffen aan boord van een Vervoermiddel te brengen die gevaar, verontreiniging of hinder kunnen veroorzaken;
 • Aan boord van een Vervoermiddel te roken of in het bezit te zijn van een brandende pijp, sigaar of (e-)sigaret;
 • Behalve in een noodsituatie gebruik te maken van een noodvoorziening of deze in werking te stellen;
 • Zich aan een Halte te begeven zonder Vervoerbewijs wanneer uitdrukkelijk aangegeven is dat de toegang tot die Halte zonder Vervoerbewijs verboden is;
 • Dieren aan boord te brengen die drager zijn van een besmettelijke ziekte.
 1. Sancties

10.1 Het personeel kan het Vervoerbewijs van een Reiziger intrekken tegen de afgifte van een ontvangstbewijs en hem of haar van het Vervoermiddel verwijderen of doen verwijderen indien:

 1. De Reiziger zich schuldig maakt aan de schending van een contractuele of wettelijke norm tijdens de uitvoering van het Vervoer en hij in alle redelijkheid niet langer mag verwachten dat de Vervoerder hem verder zou vervoeren;
 2. De Reiziger gebruik maakt van een ongeldig Vervoerbewijs of het Vervoerbewijs misbruikt, dan wel indien hij de controle van zijn Vervoerbewijs belemmert of verhindert;
 3. De Reiziger weigert te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een geldig Vervoerbewijs.

10.2 Indien het Vervoerbewijs van een Reiziger wordt ingetrokken, heeft deze geen recht op enige vergoeding, ook niet voor de periode waarin hij niet over zijn Vervoerbewijs kon beschikken.

Wanneer de intrekking van een Vervoerbewijs wegens ongeldigheid of misbruik betrekking heeft op een Vervoerbewijs op naam, zal de betreffende Reiziger geen recht hebben op de afgifte van een nieuw op naam gestelde Vervoerbewijs.

Artikel 10.2 van deze voorwaarden is niet van toepassing indien de Reiziger kan aantonen dat het feit dat aanleiding geeft tot de intrekking van het Vervoerbewijs en eventuele verwijdering van het Vervoermiddel niet aan hem kan worden toegerekend.

10.3 Het Personeel kan de toegang tot het Vervoermiddel aan een Reiziger weigeren, dan wel hem van het Vervoermiddel verwijderen of doen verwijderen indien naar hun oordeel de handbagage van een Reiziger gevaar, verontreiniging of hinder kan veroorzaken, dan wel indien de Reiziger zich verzet tegen een controle met het oog op de beoordeling hiervan.

 1. Aansprakelijkheid van de Vervoerder.

De aansprakelijkheid van de Vervoerder voor schade is beperkt overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart en/of Boek 3, Titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.

Alleszins kan de Vervoerder niet aansprakelijk worden gehouden voor:

 • De schade die zou volgen uit een gebrek aan capaciteit waardoor een Reiziger niet aan boord van het Vervoermiddel kan stappen op het ogenblik dat hij dat conform de Dienstregeling had voorzien. De aankoop van een Vervoerbewijs houdt immers geen reservering in;
 • De schade die veroorzaakt is aan of door Handbagage die niet conform de bepalingen van deze voorwaarden werd vervoerd;
 • Diefstal door andere Reizigers aan boord van een Vervoermiddel of aan een Halte;
 • Drukfouten in folders, brochures, websites of enig ander drukwerk.

Wanneer een Reiziger meent schade te hebben geleden waarvoor de Vervoerder aansprakelijk gehouden kan worden, dient hij de Vervoerder hiervan in kennis te stellen binnen de vijftien dagen na het vermeend schadeverwekkend feit. Deze kennisgeving gebeurt schriftelijk, m.n. per aangetekende post (Noorderlaan 21 / Haven 28, 2030 Antwerpen) of per e-mail (info@dewaterbus.be). De aard en de omvang van de schade dient bij benadering te worden meegegeven.

 1. Aansprakelijkheid van het Personeel.

Indien het Personeel van de Vervoerder aansprakelijk zou worden gesteld voor schade die de Reiziger lijdt gedurende het vervoer, kan dit Personeel zich eveneens beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden.

 1. Gevonden voorwerpen.

De Reiziger die een voorwerp of geldsom vindt op een Vervoermiddel of aan een Halte, bezorgt dit aan de Vervoerder of een lid van het Personeel. Elk gevonden voorwerp of geldsom zal door de Vervoerder gedurende een periode van een maand worden bewaard, tenzij het niet voor bewaring geschikt is.

De Reiziger die een voorwerp verloren heeft kan de Vervoerder hier schriftelijk van in kennis brengen per post (Noorderlaan 21 / Haven 28, 2030 Antwerpen) of per mail (info@dewaterbus.be).

 1. Wederkerigheid

Zoals wanneer de Reiziger die een consument is zijn betalingsverplichting niet nakomt een vergoeding verschuldigd is, zal de Vervoerder een vergoeding verschuldigd zijn wanneer hij een resultaatsverbintenis niet zou zijn nagekomen.

 1. Verjaring

Overeenkomstig artikel X.49, lid 3 van het Wetboek Economisch Recht verjaren de rechtsvorderingen ontstaan uit de vervoersovereenkomst, met uitzondering van die welke volgen uit een strafbaar feit, door verloop van twee jaar.

De verjaring loopt van de dag waarop het feit dat tot de rechtsvordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan. Regresvorderingen moeten, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dagvaarding die tot het regres aanleiding geeft.

 1. Nietigheid

De nietigheid van een der bepalingen van deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 1. Bevoegde Rechter.

Indien de Reiziger een onderneming is, zijn de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

 1. Toepasselijk Recht.

Op de vervoerovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Bijlage: Modelformulier herroepingsrecht

Aan          BV Braxo

met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, aan de Noorderlaan 21 / Haven 28

+32 3 302 30 00

info@dewaterbus.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst met betrekking tot het leveren van een vervoersdienst besteld op ………………………… en ontvangen op ………………………… wens te herroepen.

Naam:     …………………………

Adres:     …………………………

                  …………………………

                  …………………………

Handtekening:

Datum:   …………………………